Privacy

1.  Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Geomet vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Geomet aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Geomet verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Geomet, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.
U garandeert dat de gegevens die u aan Geomet meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Geomet mee te delen. Geomet kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2.  Verwerking van persoonsgegevens

Geomet verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

Geomet zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 3).  Als de Geomet uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

De persoonsgegevens dieGeomet verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Geomet, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de Geomet een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

3.   Doel van de verwerking

Geomet verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan diensten (zoals o.m. data waarop Geomet evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden van derden.

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren .

U kunt het Geomet ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.

4.  Update van deze privacyverklaring

Geomet zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.